WYPADEK PRZY PRACY

KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA ZDARZENIA JAKO WYPADKU PRZY PRACY

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 1. zdarzenie o nagłym charakterze, np. upadek,
 2. szkoda fizyczna lub psychiczna (krzywda),
 3. zaistnienie zdarzenia podczas lub w związku z wykonywaniem pracy.

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi ono nastąpić między miejscem wykonywania pracy i jednym z niżej wymienionych;

 1. miejscem zamieszkania pracownika,
 2. miejscem stałego pobytu pracownika,
 3. każdym innym miejscem, w którym pracownik zwykle przebywa ze względów rodzinnych,
 4. miejscem, w którym pracownik spożywa posiłki w ciągu dnia pracy.

Zgłoszenie wypadku – krótkie przedawnienie

Pracodawca osoby poszkodowanej ma obowiązek w ciągu 48 godzin zgłosić wypadek do kasy chorych (CPAM lub MSA).

Jeżeli tego nie zrobi, może to zrobić pracownik. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zwolnienie od lekarza na specjalnym druku zwolnienia, w którym jest wyraźnie wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy.

Zdarza się, że pracodawca nie zgłasza wypadku, a pracownik nie dysponuje stosownym zwolnieniem wydanym w dniu zdarzenia lub w terminie, w którym było to możliwe.

W takim wypadku jest możliwe także zgłoszenie wypadku w terminie późniejszym, ale trzeba dołączyć oświadczenia świadków lub stosowne zaświadczenia lekarskie, które potwierdzają fakt zaistnienia wypadku.

Takie zgłoszenie musi nastąpić maksymalnie w okresie dwóch lat od wypadku. Jeżeli CPAM lub MSA odmówi uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, istnieje możliwość odwołania do sądu.

Świadczenia

Za czas niezdolności do pracy, potwierdzony oczywiście zwolnieniami lekarskimi, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, niezależnie od stażu pracy.

Zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie 3 lata, a w wyjątkowych  wypadkach dłużej, jeżeli w trakcie leczenia ujawniła się inna jednostka chorobowa, mająca związek z wypadkiem.

Często się zdarza, że mimo zwolnień lekarskich kasa chorych (CPAM lub MSA) kontroluje zasadność zwolnienia i wstrzymuje wypłatę chorobowego. W takich wypadkach można się od takiej decyzji odwoływać.

Jeżeli leczenie jest zakończone i jest trwały uszczerbek na zdrowiu, to CPAM lub MSA wydaje stosowną decyzję określającą stopień tego uszczerbku i następnie wysokość renty.

O taką decyzję trzeba wystąpić.

Od decyzji również przysługuje odwołanie do sądu (jeżeli uszczerbek nie przekracza 10%, to renta jest wypłacana jednorazowo – maksymalnie do kwoty 4 163,61 EUR).

WYPADEK Z WINY PRACODAWCY

Jeżeli wypadek nastąpi z winy pracodawcy (wina może polegać na braku przeszkolenia, braku właściwych zabezpieczeń czy odzieży ochronnej), to pracownikowi przysługuje, niezaleznie od renty, której wysokość zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, prawo do dodatkowego odszkodowania. Takie odszkodowanie obejmuje m.in.

 1. Cierpienie,
 2. Szkodę estetyczną,
 3. Częściową niezdolność funkcjonalną za okres przebywania na zasiłku chorobowym,
 4. Pomoc osób trzecich,
 5. Utratę możliwości kariery,
 6. Koszty zakupu samochodu dostosowanego do inwalidztwa czy też adaptacji mieszkania.
 7. Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej

Stwierdzenie winy pracodawcy pociąga za sobą automatycznie zwiększenie renty powypadkowej.

Aby takie odszkodowanie otrzymać, trzeba wystąpić z powództwem do sądu, aby stwierdził winę pracodawcy w wypadku. Jeżeli sąd taką winę stwierdzi, to wyznacza lekarza eksperta i na podstawie raportu adwokat występuje o odszkodowanie według wymienionych wyżej pozycji do tego samego sądu.

Kancelaria specjalizuje się w takich postępowaniach i otrzymała pozytywne decyzje dla wielu pracowników, m.in. wyłącznie za brak odpowiedniego przeszkolenia.

Uwaga – nie przedawnić!

Z takim postępowaniem trzeba wystąpić najpóźniej w ciągu 2 lat od daty wypadku, z tym, że jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, to ten termin biegnie od zakończenia wypłaty chorobowego.

W przypadku choroby zawodowej, termin 2 lat biegnie od otrzymania świadectwa lekarskiego stwierdzającego chorobę zawodową.

Śmierć pracownika

W przypadku śmierci, żona i dzieci mogą wystąpić w ciągu 2 lat od śmierci o zadośćuczynienie z tytułu śmierci, jak również o podwyższenie wypłacanej renty w postępowaniu cywilnym przed sądem okręgowym.

W takim wypadku, również inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo) też mogą wystąpić o odszkodowanie, ale musi dojść do rozprawy karnej i skazania pracodawcy za nieumyślne spowodowanie śmierci.

LECZENIE W POLSCE

Zdarza się niestety często, że pracownicy, którzy ulegli wypadkowi i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a pracują tylko czasowo w firmach francuskich i mieszkają w kwaterach wynajmowanych  przez pracodawcę, są wręcz zmuszani do wyjazdu do Polski i często prosto ze szpitala, nawet jeżeli nie kwalifikują się do transportu.

Często ten wyjazd może być uzasadniony również tym, że konieczna jest pomoc osób trzecich przy leczeniu.

W takiej sytuacji pracownik musi bezwzględnie poinformować CPAM o zamiarze wyjazdu i otrzymać zgodę na taki wyjazd, jak również zgodę na przeniesienie leczenia do Polski.

Natychmiast po przyjeździe do Polski powinien podjąć leczenie i przedłużyć zwolnienia lekarskie, jeżeli dalej jest niezdolny do pracy.

Między zwolnieniami nie może być jakiejkolwiek przerwy.

Jeżeli pracownik wyjedzie i nie otrzyma zgody, to wtedy kasy wstrzymują wypłaty chorobowego, jeżeli następne zwolnienie przychodzi już z Polski.

Większość kas życzy sobie, aby zwolnienie było przekazywane za pośrednictwem ZUS.

W przypadku odmowy, żeby otrzymać wypłatę chorobowego, trzeba wystąpić do sądu, uzasadniając szczegółowo, w jakich okolicznościach nastąpił wyjazd.

Przed wyjazdem trzeba się bezwzględnie upewnić się, czy w druku zwolnienia jest wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy i czy zostało ono przekazane przez pracodawcę do CPAM czy MSA.

Pracownik, który nie posiada Carte Vitale, powinien po zaistnieniu zdarzenia dowiedzieć się, czy był zgłoszony jako pracownik do ubezpieczenia społecznego we Francji.

Jeżeli wyjazd musiał być bardzo szybki, to przynajmniej trzeba skierować odpowiednie listy polecone do CPAM lub MSA, które następnie pozwolą na uregulowanie sytuacji.

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ DLA OSÓB POSZKODOWANYCH LUB ICH RODZIN, JEŻELI OSOBA POKRZYWDZONA JEST OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Odpowiedzialność funduszu gwarancyjnego w sprawach karnych

Gabinet często interweniuje jako pełnomocnik strony cywilnej dla rodzin osób, które utraciły życie lub osób poszkodowanych, które odniosły ciężkie obrażenia na skutek przestępstw.

Trzeba wiedzieć, że we Francji funkcjonuje odpowiedni fundusz gwarancyjny, który pokrywa szkody zarówno na zdrowiu jak i ekonomiczne dla osób fizycznych – ofiar wypadków, tak jakby chodziło o normalne ubezpieczenie.

Jest w interesie osób poszkodowanych (lub ich rodzin) od początku interesować się postępowaniem karnym, aby w razie potrzeby wnioskowac o odpowiednie przeprowadzenie dowodów i wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy w procesie.

Chodzi o to, aby w postępowaniu karnym wykazać, że osoba poszkodowana nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia w sposób istotny. W przeciwnym wypadku może być bowiem pozbawiona odszkodowania lub to odszkodowanie może być zmniejszone.

W praktyce zdarza się często, że przyznanie odszkodowania może nastąpić bez czekania na zakończenie sprawy karnej przez sąd, jeżeli z postępowania karnego nie wynika, że osoba pokrzywdzona przyczyniła się w stopniu znacznym do szkody.

W przypadku wątpliwości co do przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do szkody, rozpatrzenie sprawy przez sąd następuje po zakończeniu postępowania karnego.

Od Funduszu Gwarancyjnego można otrzymać m.in. zapłatę alimentów, jeżeli osoba która była ofiarą np. morderstwa, była zobowiązana do ich płacenia (nie mówiąc o zadośćuczynieniu) czy straty ekonomiczne dla żony/partnerki, a w szczególnych przypadkach dla rodziców, jeżeli wykaże się że byli na utrzymaniu ofiary przestępstwa

BRAK ZGŁOSZEŃ O ZATRUDNIENIU I NIE PŁACENIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH 

Niezwykle duża ilość moich klientów, mimo że pracodawca francuski daje im kontrakt, biuletyny płacowe i nawet wypłaca wynagrodzenie na konto, nie zgłasza ich do URSSAF jako pracowników.

W związku z powyższym nie są płacone jakiekolwiek składki, co czyni niezwykle trudnym dochodzenie odszkodowania w przypadku wypadku. Jest wskazane, aby pracownik, mając nawet kontrakt, sprawdził w URSSAF, czy został zgłoszony. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zgłoszenie pracownika przed rozpoczęciem pracy i dostarczenie mu kopii zgłoszenia.

Po rozpoczęciu pracy pracownik powinien wystąpić o Carte Vitale tylko bowiem posiadanie numéro sécurité sociale pozwoli na sprawdzenie, czy pracodawca płaci składki, niezależnie od tego, że posiadanie karty pozwala na bezpłatne leczenie.

O wydanie tej karty nie występuje pracodawca, a powinien to zrobić pracownik, gdyż leży to w jego interesie.

Praca bez zgłoszenia do URSSAF traktowana jest jako praca na czarno i z tego tytułu pracownik może dochodzić przed sądem pracy odszkodowania.

TERMINY PRZEDAWNIENIA W PRAWIE PRACY

Terminy przedawnienia:

 1. Wniosek w sprawie przekwalifikowania umów na czas określony na umowy na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy (za wyjątkiem zwolnień ze względów ekonomicznych): 2 lata
 2. Zapłata pensji: 3 lata
 3. Wydanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia dla bezrobotnych (attestation Pole d’Emploi): 2 lata

rozpoczęcie biegu przedawnienia: rozwiązanie stosunku pracy

 1. Zgłoszenie wypadku przy pracy (przez pracodawcę, ewentualnie pracownika, do CPAM): 2 lata

rozpoczęcie biegu przedawnienia: dzień,w którym miał miejsce wypadek przy pracy

 1. Dyskryminacja: 5 lat

rozpoczęcie biegu przedawnienia: dzień, w którym dyskryminacja wyszła na jaw

 1. Molestowanie i molestowanie seksualne: 5 lat

rozpoczęcie biegu przedawnienia: dzień, w którym miał miejsce ostatni przejaw molestowania

Krótkie terminy przedawnienia:

 1. Kwestionowanie ostatniej wypłaty w przypadku zwolnienia: 6 miesięcy

rozpoczęcie biegu przedawnienia: dzień otrzymania wypłaty

 1. Zwolnienie ze względów ekonomicznych: 12 miesięcy (Termin musi zostać dookreślony w wypowiedzeniu. W przeciwnym razie termin przedawnienia wydłuży się do 2 lat.)

rozpoczęcie biegu przedawnienia: dzień powiadomienia pracownika o zwolnieniu

 1. Kontestacja rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron: 12 miesięcy rozpoczęcie biegu przedawnienia: homologation

Przedawnienie pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności

Począwszy od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o przewinieniu pracownika, ma on 2 miesiące, by pociągnąć podwładnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Niemniej jednak, pracownik może zostać ukarany dyscyplinarnie po upływie 2 miesięcy, pod warunkiem, że w międzyczasie pracodawca skierował jego sprawę do sądu karnego.

Pracodawca ma miesiąc, począwszy od spotkania – l’entretien prealable, by poinformować pracownika, jaka sankcja dyscyplinarna została na niego nałożona.

Sankcja nałożona po terminie jest nieważna.