Dochodzenie praw do spadku we Francji dla spadkobierców mieszkających w Polsce

Pomoc prawna w postępowaniu spadkowym we Francji obejmuje

Pośredniczenie w kontaktach biurami genealogicznymi celem ustalenia spadkobierców

Kancelaria zleca biuru genealogicznemu opracowanie raportu, który potwierdza prawo do spadku dziedziców z Polski.

Pośredniczenie w kontaktach z francuskim notariuszem przeprowadzającym postępowanie spadkowe

Kancelaria przejmuje na siebie całą korespondencję z francuskim notariuszem i informuje na bieżąco spadkobierców z Polski o etapach prowadzonego postępowania.

Pośredniczenie w podpisywaniu dokumentów spadkowych sporządzonych przez notariusza

Takimi dokumentami są akt dziedziczenia, deklaracje podatkowe, deklaracje do biur hipotecznych.

Skonsultuj swoją sprawę o odszkodowanie we Francji!

Skorzystaj z niezobowiązującej konsultacji prawnej polskiego adwokata we Francji.

Adwokat Władysław Lis
Adwokat Władysław Lis

“Reprezentujemy osoby uprawnione do uzyskania spadku w ramach jednego postępowania spadkowego we Francji.”

  Weryfikacja majątku osoby zmarłej

  Sprawdzanie bezpośrednio lub we współpracy z notariuszami francuskimi  jakie aktywa posiadał zmarły w bankach, ubezpieczeniach i czy posiadał nieruchomości.

   

  W przypadku gdy osoba zmarła posiadała konta bankowe i ubezpieczenia na życie we Francji, a żaden notariusz we Francji nie prowadzi sprawy spadkowej. Kancelaria podejmuje korespondencję z bankami i ubezpieczeniami na życie we Francji, aby dostępne środki na kontach bieżących, oszczędnościowych czy te z tytułu ubezpieczeń na życie zostały wpłacone spadkobiercom na podstawie m.in. postanowień stwierdzających prawo nabycia spadku po osobie zmarłej wydanych przez sądy we Polsce.

  Ustalenie wartości nieruchomości osoby zmarłej

  Uczestniczenie w ustalaniu wartości nieruchomości, pośredniczenie w kontaktach z agencjami nieruchomości i podpisywaniu stosownych aktów z tym związanych.

   Takimi dokumentami są pełnomocnictwo do sprzedaży, zlecenie badań diagnostycznych nieruchomości wymaganych przed sprzedażą.

  Przebieg postępowania spadkowego we Francji

  Zasady dziedziczenia w krajach Unii Europejskiej

  Jedno postępowanie spadkowe w krajach Unii Europejskiej niezależnie od tego, w ilu krajach spadkodawca posiadał nieruchomości. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z 4 lipca 2012 roku wprowadziło zasady, według których następuje dziedziczenie w krajach Unii. Weszło ono w życie 17 sierpnia 2015 roku, czyli obowiązuje do spadków otwartych od tej daty. Wprowadza ono zasadę, że jest tylko jedno postępowanie spadkowe według prawa obowiązującego w kraju, w którym zmarły miał stałe miejsce zwykłego pobytu. Od tej zasady są wyjątki, jeżeli w testamencie spadkodawca wyraził wolę, aby jego spadek był regulowany według określonego prawa.

  Odczytywanie woli spadkodawcy

  Jak odczytać wolę spadkodawcy? Wola spadkodawcy może wynikać z bezpośredniego wskazania danego prawa, a także może być wskazana w sposób pośredni. Na pośrednie wskazanie mogą wskazywać takie okoliczności jak np. “w swojej woli zmarły powołał się na specjalne rozporządzenia przepisów państwa, którego narodowość posiada lub w przypadku, gdy wskazał na te przepisy inaczej”. W przypadku, jeżeli na podstawie testamentu nie można jednoznacznie wskazać, jakie prawo zostało wybrane, można zastosować art. 21 paragraf 2, który mówi, że jeżeli z okoliczności wynika, że w momencie zgonu zmarły był związany w sposób oczywisty z innym państwem niż z tym, którego prawo miałoby zastosowanie z uwagi na zgon, to można do likwidacji spadku stosować przepisy tego innego państwa. Takimi okolicznościami mogą być obywatelstwo innego kraju, posiadanie nieruchomości, pobieranie emerytury, płacenie podatków, itd. Jest to oczywiście wyjątek od zasady, że prawem właściwym do spadku jest prawo ostatniej rezydencji.

  Przebieg postępowania spadkowego przed 17 sierpnia 2015 r.

  Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed 17 sierpnia 2015 roku, przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, niejednokrotnie konieczne było przeprowadzanie wielu postępowań spadkowych, jeżeli np. zmarły posiadał nieruchomości w różnych krajach, a często prawa spadkobierców były różne. Aktualnie, jeżeli więc zmarły miał stały pobyt w Polsce i posiadał nieruchomości we Francji, to postępowanie spadkowe jest przeprowadzone przed sądem lub notariuszem w Polsce. Jeżeli zmarły miał rezydencję we Francji, a posiadał nieruchomości w Polsce, to postępowanie powinno być przeprowadzone we Francji.

  Wpis spadkobiercy do ksiąg wieczystych na podstawie aktów dziedziczenia

  Na podstawie aktów dziedziczenia wydanych we Francji przez notariusza, spadkobierca może być wpisany do ksiąg wieczystych w Polsce. Zasada we Francji jest taka, że postępowanie spadkowe przeprowadza notariusz, a tylko w przypadku, jeżeli nie dojdzie do zgody co do osób, które są spadkobiercami, sprawa toczy się przed sądem.

  Europejski certyfikat dziedziczenia

  Rozporządzenie Rady Europy przewiduje, że spadek może być uregulowany przez wydanie europejskiego certyfikatu dziedziczenia. Jest to tylko możliwość, gdyż spadkobiercy mogą uregulować spadek według procedury, która istnieje w danym kraju. We Francji europejski certyfikat dziedziczenia nie jest praktykowany, a notariusz sporządza tzw. “acte de notoriete”, który ustala, kto jest spadkobiercą i jakie są udziały poszczególnych spadkobierców. Cytowane rozporządzenie nie nakłada żadnego obowiązku na spadkobierców, aby wnioskowali o wydanie europejskiego certyfikatu, skoro przepisy i praktyka innego kraju przewidują uregulowanie kwestii dziedziczenia innymi aktami. Francuski akt dziedziczenia tzw. “acte de notoriete” jest uznawany w Polsce.