Dochodzenie odszkodowania po wypadku przy pracy we Francji

Jakie wypadki przy pracy we Francji konsultujemy?

Odszkodowanie za wypadek w przemyśle

Pomoc adwokacka po wypadku w fabryce we Francji

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie we Francji

Reprezentacja po wypadku przy pracy w rolnictwie i przetwórstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek przy budowie we Francji

Odszkodowania za upadki z wysokości, uderzenia przez spadające przedmioty na skutek wypadku przy pracy w budownictwie

Pomoc prawna po wypadku przy pracy we Francji obejmuje

Analiza prawna dokumentacji szkody

Kancelaria analizuje dokumentację szkody – raporty BHP z miejsca pracy

Organizacja ekspertyzy medycznej

Organizacja dowodu w sprawie – pomoc w wykonaniu ekspertyzy medycznej

Korespondencja przedsądowa z pracodawcą i ubezpieczycielem

Działania prawne przedsądowe wobec pracodawcy lub ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypadek w pracy we Francji

Reprezentacja w sądzie we Francji

Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach w pracy we Francji w postępowaniu przed sądem o odszkodowanie

Skonsultuj swoją sprawę o odszkodowanie we Francji!

Skorzystaj z niezobowiązującej konsultacji prawnej polskiego adwokata we Francji. Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania.

Adwokat Władysław Lis
Adwokat Władysław Lis

“Dochodzenie roszczeń powypadkowych we Francji wymaga znajomości prawa i procedur. Reprezentuję poszkodowanych we Francji Polaków już od 30 lat! Jeżeli chcesz skonsultować swoją sprawę, wyślij do nas zgłoszenie.”

  Termin przedawnienia roszczeń po wypadku przy pracy we Francji

  Aby powództwo było dopuszczalne, musi zostać wniesione w ustawowych terminach przedawnienia.

  W prawie pracy terminy te różnią się w zależności od przedmiotu powództwa.

  Wszelkie działania związane z rozwiązaniem umowy o pracę przedawniają się po upływie 12 miesięcy od daty powiadomienia o rozwiązaniu umowy.

   

  Okres przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy o pracę wynosi 2 lata (np. przekwalifikowanie umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony).

   

  Okres przedawnienia roszczeń o wypłatę wynagrodzenia wynosi 3 lata. Roszczenie może dotyczyć kwot należnych za ostatnie trzy lata lub, w przypadku rozwiązania umowy o pracę, kwot należnych za trzy lata poprzedzające rozwiązanie.

  Wypadek z winy pracodawy we Francji

  Jeżeli wypadek nastąpi z winy pracodawcy (wina może polegać na braku przeszkolenia, braku właściwych zabezpieczeń czy odzieży ochronnej), to pracownikowi przysługuje, niezależnie od renty, której wysokość zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, prawo do dodatkowego odszkodowania. Takie odszkodowanie obejmuje m.in.

  1. Cierpienie,
  2. Szkodę estetyczną,
  3. Częściową niezdolność funkcjonalną za okres przebywania na zasiłku chorobowym,
  4. Pomoc osób trzecich,
  5. Utratę możliwości kariery,
  6. Koszty zakupu samochodu dostosowanego do inwalidztwa czy też adaptacji mieszkania.
  7. Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej

  Stwierdzenie winy pracodawcy pociąga za sobą automatycznie zwiększenie renty powypadkowej.

  Renta inwalidzka po wypadku w pracy we Francji

  Dotychczasowo renta inwalidzka pokrywała trwały uszczerbek na zdrowiu i utracone zarobki. Bylo to niezwykle krzywdzące dla pracownika gdyż np. pracownik, który został najechany wózkiem widłowym samobieżnym otrzymywał od ubezpieczyciela odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli natomiast pracownik np. spadł z rusztowania, za którego wadliwy montaż odpowiadał pracodawca takiego odszkodowania nie otrzymywał.

  Sad kasacyjny uznał, że w przypadku jeżeli stwierdzona jest wina pracodawcy to taki odszkodowanie się należy.

  Kancelaria aktualnie prowadzi kilka takich spraw i złożyła stosowne wnioski, aby biegły sadowy ustalił jaki jest trwały uszczerbek na zdrowiu, który ustalany jest według innych kryteriów niż renta inwalidzka.

  Kiedy masz prawo do odszkodowania po wypadku przy pracy we Francji?

  Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

  1. zdarzenie o nagłym charakterze, np. upadek,
  2. szkoda fizyczna lub psychiczna (krzywda),
  3. zaistnienie zdarzenia podczas lub w związku z wykonywaniem pracy.

  Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi ono nastąpić między miejscem wykonywania pracy i jednym z niżej wymienionych;

  1. miejscem zamieszkania pracownika,
  2. miejscem stałego pobytu pracownika,
  3. każdym innym miejscem, w którym pracownik zwykle przebywa ze względów rodzinnych,
  4. miejscem, w którym pracownik spożywa posiłki w ciągu dnia pracy.

  Świadczenia

  Za czas niezdolności do pracy, potwierdzony oczywiście zwolnieniami lekarskimi, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, niezależnie od stażu pracy.

  Zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie 3 lata, a w wyjątkowych  wypadkach dłużej, jeżeli w trakcie leczenia ujawniła się inna jednostka chorobowa, mająca związek z wypadkiem.

  Często się zdarza, że mimo zwolnień lekarskich kasa chorych (CPAM lub MSA) kontroluje zasadność zwolnienia i wstrzymuje wypłatę chorobowego. W takich wypadkach można się od takiej decyzji odwoływać.

  Jeżeli leczenie jest zakończone i jest trwały uszczerbek na zdrowiu, to CPAM lub MSA wydaje stosowną decyzję określającą stopień tego uszczerbku i następnie wysokość renty.

  O taką decyzję trzeba wystąpić.

  Od decyzji również przysługuje odwołanie do sądu (jeżeli uszczerbek nie przekracza lub jest równy 10%, to renta jest wypłacana jednorazowo – maksymalnie do kwoty 4 439,00 EUR w 2022 roku).

  Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy w ciągu 48 godzin

  Pracodawca osoby poszkodowanej ma obowiązek w ciągu 48 godzin zgłosić wypadek do kasy chorych (CPAM lub MSA). Jeżeli tego nie zrobi, może to zrobić pracownik. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zwolnienie od lekarza na specjalnym druku zwolnienia, w którym jest wyraźnie wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy.

  Zdarza się, że pracodawca nie zgłasza wypadku, a pracownik nie dysponuje stosownym zwolnieniem wydanym w dniu zdarzenia lub w terminie, w którym było to możliwe.

  W takim wypadku jest możliwe także zgłoszenie wypadku w terminie późniejszym, ale trzeba dołączyć oświadczenia świadków lub stosowne zaświadczenia lekarskie, które potwierdzają fakt zaistnienia wypadku.

  Takie zgłoszenie musi nastąpić maksymalnie w okresie dwóch lat od wypadku. Jeżeli CPAM lub MSA odmówi uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, istnieje możliwość odwołania do sądu.

  Są wyjątki od tej zasady, celem uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z kancelarią.

  Jakie odszkodowania po wypadku przy pracy we Francji?

  Jeżeli wypadek nastąpi z winy pracodawcy (wina może polegać na braku przeszkolenia, braku właściwych zabezpieczeń czy odzieży ochronnej), to pracownikowi przysługuje, niezależnie od renty, której wysokość zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, prawo do dodatkowego odszkodowania. Takie odszkodowanie obejmuje m.in.

  Cierpienie

  spowodowane doznanym uszczerbkiem na zdrowiu

  Szkoda estetyczna

  Gdy doznasz szkody natury estetycznej (np. blizny).

  Czasowy uszczerbek na zdrowiu

  Gdy jesteś niezdolny do funkcjonowania po wypadku.

  Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Gdy doznasz trwałego uszczerbku w wypadku

  Utratę możliwości kariery

  Gdy utracisz możliwość rozwoju zawodowego.

  Koszty dostosowanie samochodu i mieszkania

  Gdy wypadek powoduje inwalidztwo i wymagane jest dostosowanie mieszkania lub samochodu.

  Pomoc osób trzecich

  Gdy wymagasz wsparcia osób trzecich po wypadku.

  Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej

  Gdy wypadek wyłącza poszkodowanego z uprawiania sportu.

  Najczęstsze pytania po wypadku przy pracy we Francji

  Doznałeś/aś szkody w wypadku przy pracy we Francji i potrzebujesz pomocy prawnej? Przeczytaj najczęstsze pytania naszych Klientów.

  Czy rodzinie należy się odszkodowanie po śmierci bliskiego na skutek wypadku przy pracy we Francji?

  W przypadku śmierci, żona i dzieci mogą wystąpić w ciągu 2 lat od śmierci o zadośćuczynienie z tytułu śmierci, jak również o podwyższenie wypłacanej renty w postępowaniu cywilnym przed sądem okręgowym.

  W takim wypadku, również inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo) też mogą wystąpić o odszkodowanie, ale musi dojść do rozprawy karnej i skazania pracodawcy za nieumyślne spowodowanie śmierci.

  Czy mogę kontynuować leczenie po wypadku w Polsce?

  Zdarza się niestety często, że pracownicy, którzy ulegli wypadkowi i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a pracują tylko czasowo w firmach francuskich i mieszkają w kwaterach wynajmowanych  przez pracodawcę, są wręcz zmuszani do wyjazdu do Polski i często prosto ze szpitala, nawet jeżeli nie kwalifikują się do transportu.

  Często ten wyjazd może być uzasadniony również tym, że konieczna jest pomoc osób trzecich przy leczeniu.

  W takiej sytuacji pracownik musi bezwzględnie poinformować CPAM o zamiarze wyjazdu i otrzymać zgodę na taki wyjazd, jak również zgodę na przeniesienie leczenia do Polski.

  Natychmiast po przyjeździe do Polski powinien podjąć leczenie i przedłużyć zwolnienia lekarskie, jeżeli dalej jest niezdolny do pracy.

  Między zwolnieniami nie może być jakiejkolwiek przerwy.

  Jeżeli pracownik wyjedzie i nie otrzyma zgody, to wtedy kasy wstrzymują wypłaty chorobowego, jeżeli następne zwolnienie przychodzi już z Polski.

  Większość kas życzy sobie, aby zwolnienie było przekazywane za pośrednictwem ZUS.

  W przypadku odmowy, żeby otrzymać wypłatę chorobowego, trzeba wystąpić do sądu, uzasadniając szczegółowo, w jakich okolicznościach nastąpił wyjazd.

  Przed wyjazdem trzeba się bezwzględnie upewnić się, czy w druku zwolnienia jest wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy i czy zostało ono przekazane przez pracodawcę do CPAM czy MSA.

  Pracownik, który nie posiada Carte Vitale, powinien po zaistnieniu zdarzenia dowiedzieć się, czy był zgłoszony jako pracownik do ubezpieczenia społecznego we Francji.

  Jeżeli wyjazd musiał być bardzo szybki, to przynajmniej trzeba skierować odpowiednie listy polecone do CPAM lub MSA, które następnie pozwolą na uregulowanie sytuacji.

  Jaki jest termin przedawnienia roszczeń po wypadku w pracy we Francji?

  Postępowanie o odszkodowanie za wypadek przy pracy trzeba rozpocząć najpóźniej w ciągu 2 lat od daty wypadku, z tym, że jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Ten termin biegnie od zakończenia wypłaty chorobowego.

  w przypadku jeżeli sąd karny skazał pracodawcę za nieumyślne spowodowanie śmierci to termin biegnie od daty skazania !!!

  W przypadku choroby zawodowej, termin 2 lat biegnie od otrzymania świadectwa lekarskiego stwierdzającego chorobę zawodową.

  Jezeli w sprawie wypadku bylo prowadzone sledztwo to termin przedawnienia jest przerwany do daty zakonczenia sprawy najczesniej do wydania wyroku.