WYPADEK PRZY PRACY

KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA ZDARZENIA JAKO WYPADKU PRZY PRACY – wypadek przy pracy – odszkodowanie

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 1. zdarzenie o nagłym charakterze, np. upadek,
 2. szkoda fizyczna lub psychiczna (krzywda),
 3. zaistnienie zdarzenia podczas lub w związku z wykonywaniem pracy.

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi ono nastąpić między miejscem wykonywania pracy i jednym z niżej wymienionych;

 1. miejscem zamieszkania pracownika,
 2. miejscem stałego pobytu pracownika,
 3. każdym innym miejscem, w którym pracownik zwykle przebywa ze względów rodzinnych,
 4. miejscem, w którym pracownik spożywa posiłki w ciągu dnia pracy.

wypadek przy pracy – odszkodowanie

Zgłoszenie wypadku – krótkie przedawnienie

Pracodawca osoby poszkodowanej ma obowiązek w ciągu 48 godzin zgłosić wypadek do kasy chorych (CPAM lub MSA).

Jeżeli tego nie zrobi, może to zrobić pracownik. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zwolnienie od lekarza na specjalnym druku zwolnienia, w którym jest wyraźnie wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy.

Zdarza się, że pracodawca nie zgłasza wypadku, a pracownik nie dysponuje stosownym zwolnieniem wydanym w dniu zdarzenia lub w terminie, w którym było to możliwe.

W takim wypadku jest możliwe także zgłoszenie wypadku w terminie późniejszym, ale trzeba dołączyć oświadczenia świadków lub stosowne zaświadczenia lekarskie, które potwierdzają fakt zaistnienia wypadku.

Takie zgłoszenie musi nastąpić maksymalnie w okresie dwóch lat od wypadku. Jeżeli CPAM lub MSA odmówi uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, istnieje możliwość odwołania do sądu.

Są wyjątki od tej zasady, celem uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z kancelarią.

Świadczenia

Za czas niezdolności do pracy, potwierdzony oczywiście zwolnieniami lekarskimi, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, niezależnie od stażu pracy.

Zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie 3 lata, a w wyjątkowych  wypadkach dłużej, jeżeli w trakcie leczenia ujawniła się inna jednostka chorobowa, mająca związek z wypadkiem.

Często się zdarza, że mimo zwolnień lekarskich kasa chorych (CPAM lub MSA) kontroluje zasadność zwolnienia i wstrzymuje wypłatę chorobowego. W takich wypadkach można się od takiej decyzji odwoływać.

Jeżeli leczenie jest zakończone i jest trwały uszczerbek na zdrowiu, to CPAM lub MSA wydaje stosowną decyzję określającą stopień tego uszczerbku i następnie wysokość renty.

O taką decyzję trzeba wystąpić.

Od decyzji również przysługuje odwołanie do sądu (jeżeli uszczerbek nie przekracza 10%, to renta jest wypłacana jednorazowo – maksymalnie do kwoty 4 163,61 EUR).

WYPADEK Z WINY PRACODAWCY

Jeżeli wypadek nastąpi z winy pracodawcy (wina może polegać na braku przeszkolenia, braku właściwych zabezpieczeń czy odzieży ochronnej), to pracownikowi przysługuje, niezaleznie od renty, której wysokość zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, prawo do dodatkowego odszkodowania. Takie odszkodowanie obejmuje m.in.

 1. Cierpienie,
 2. Szkodę estetyczną,
 3. Częściową niezdolność funkcjonalną za okres przebywania na zasiłku chorobowym,
 4. Pomoc osób trzecich,
 5. Utratę możliwości kariery,
 6. Koszty zakupu samochodu dostosowanego do inwalidztwa czy też adaptacji mieszkania.
 7. Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej

Stwierdzenie winy pracodawcy pociąga za sobą automatycznie zwiększenie renty powypadkowej.

Aby takie odszkodowanie otrzymać, trzeba wystąpić z powództwem do sądu, aby stwierdził winę pracodawcy w wypadku. Jeżeli sąd taką winę stwierdzi, to wyznacza lekarza eksperta i na podstawie raportu adwokat występuje o odszkodowanie według wymienionych wyżej pozycji do tego samego sądu.

Kancelaria specjalizuje się w takich postępowaniach i otrzymała pozytywne decyzje dla wielu pracowników, m.in. wyłącznie za brak odpowiedniego przeszkolenia.

Uwaga – nie przedawnić!

Z takim postępowaniem trzeba wystąpić najpóźniej w ciągu 2 lat od daty wypadku, z tym, że jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Ten termin biegnie od zakończenia wypłaty chorobowego.

W przypadku choroby zawodowej, termin 2 lat biegnie od otrzymania świadectwa lekarskiego stwierdzającego chorobę zawodową.

wypadek przy pracy – odszkodowanie

Śmierć pracownika

W przypadku śmierci, żona i dzieci mogą wystąpić w ciągu 2 lat od śmierci o zadośćuczynienie z tytułu śmierci, jak również o podwyższenie wypłacanej renty w postępowaniu cywilnym przed sądem okręgowym.

W takim wypadku, również inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo) też mogą wystąpić o odszkodowanie, ale musi dojść do rozprawy karnej i skazania pracodawcy za nieumyślne spowodowanie śmierci.

LECZENIE W POLSCE

Zdarza się niestety często, że pracownicy, którzy ulegli wypadkowi i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a pracują tylko czasowo w firmach francuskich i mieszkają w kwaterach wynajmowanych  przez pracodawcę, są wręcz zmuszani do wyjazdu do Polski i często prosto ze szpitala, nawet jeżeli nie kwalifikują się do transportu.

Często ten wyjazd może być uzasadniony również tym, że konieczna jest pomoc osób trzecich przy leczeniu.

W takiej sytuacji pracownik musi bezwzględnie poinformować CPAM o zamiarze wyjazdu i otrzymać zgodę na taki wyjazd, jak również zgodę na przeniesienie leczenia do Polski.

Natychmiast po przyjeździe do Polski powinien podjąć leczenie i przedłużyć zwolnienia lekarskie, jeżeli dalej jest niezdolny do pracy.

Między zwolnieniami nie może być jakiejkolwiek przerwy.

Jeżeli pracownik wyjedzie i nie otrzyma zgody, to wtedy kasy wstrzymują wypłaty chorobowego, jeżeli następne zwolnienie przychodzi już z Polski.

Większość kas życzy sobie, aby zwolnienie było przekazywane za pośrednictwem ZUS.

W przypadku odmowy, żeby otrzymać wypłatę chorobowego, trzeba wystąpić do sądu, uzasadniając szczegółowo, w jakich okolicznościach nastąpił wyjazd.

Przed wyjazdem trzeba się bezwzględnie upewnić się, czy w druku zwolnienia jest wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy i czy zostało ono przekazane przez pracodawcę do CPAM czy MSA.

Pracownik, który nie posiada Carte Vitale, powinien po zaistnieniu zdarzenia dowiedzieć się, czy był zgłoszony jako pracownik do ubezpieczenia społecznego we Francji.

Jeżeli wyjazd musiał być bardzo szybki, to przynajmniej trzeba skierować odpowiednie listy polecone do CPAM lub MSA, które następnie pozwolą na uregulowanie sytuacji.

wypadek przy pracy – odszkodowanie