WYPADKI DROGOWE I INNE

Co osoba poszkodowana powinna wiedzieć 

W kilku prowadzonych sprawach okazało się, że u osób poszkodowanych przyjętych na pogotowie czy nawet do krótkiego pobytu w szpitalu nie stwierdzono pewnych uszkodzeń ciała, które były związane z wypadkiem.

Uszkodzenia zostały stwierdzone znacznie później przez lekarzy lub szpital w Polsce. Powoduje to trudności w wykazaniu związku przyczynowego między wypadkiem a skutkami, jeżeli zostały stwierdzone później.

W ekspertyzie lekarskiej, która jest podstawą do wyliczenia konsekwencji finansowych wypadku, pierwszym dokumentem, który trzeba przedstawić jest tzw. CERTIFICAT INITIAL (o ten certyfikat trzeba się zawsze upomnieć po wyjściu z pogotowia lub szpitala, niezależnie od całości dokumentacji lekarskiej, której można zażądać później albo wziąć przy wyjściu ze szpitala, jeśli pobyt jest dłuższy).

W związku z powyższym jest wskazane, aby natychmiast po przyjeździe do Polski, jeżeli występują dolegliwości, które nie były uwzględnione w Certificat Initial, przeprowadzić stosowne badania. Wyniki tych badań pozwolą na wykazanie związku przyczynowego między wypadkiem a stwierdzonymi później konsekwencjami.

W przypadku, jeżeli czas oczekiwania na niektóre badania jest długi, trzeba zachować lub otrzymać zaświadczenie, kiedy wniosek o takie badanie został złożony.

Jest również konieczne zachowanie wszelkiej dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań, rehabilitacji, przydatne są również kopie recept, aby wykazać, że osoba poszkodowana rzeczywiście się leczyła.

Trzeba również dokumentować wszystkie poniesione koszty (honoraria lekarzy, rehabilitantów, koszty lekarstw, protez, przejazdów etc. )

WAŻNE

U wielu osób – ofiar wypadków ujawniają się po pewnym czasie objawy traumy powypadkowej. Wskazane jest więc, aby ofiara wypadku, tak szybko jak to jest możliwe, podjęła konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne. Konsultacje takie powinny być udokumentowane i na ich zakończenie lub przed ekspertyzą konieczne jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia.

Zdarza się bowiem, że ofiara jest wyleczona fizjologicznie, ale utrzymuje się trwały uszczerbek psychologiczny, neurologiczny, często w znacznym stopniu.

Automatyczne prawo do odszkodowań – PIESI, ROWERZYŚCI, PASAŻEROWIE SAMOCHODÓW

Często zdarza się, że osoby poszkodowane, które były pieszymi lub rowerzystami i brały udział w wypadku, doznając obrażeń cielesnych, nie występują o odszkodowanie, gdyż uważają, że wypadek był z ich winy.

Trzeba wiedzieć o tym, że we Francji ustawa z lipca 1985 r., szczególnie chroni pieszych, do których zaliczani są również rowerzyści, a w niektórych przypadkach kierowcy pojazdów biorących udział w wypadku, jeżeli znajdują się poza pojazdem, np. biorąc udział w gaszeniu pożaru pojazdu lub zmieniając koło, nawet na autostradzie, gdzie tego rodzaju czynności są zakazane jako szczególnie niebezpieczne (Gabinet otrzymałw takich sprawach odszkodowania dla osób bliskich).

Podobnie są traktowani kierowcy samochodów ciężarowych, jeżeli w trakcie rozładunku zostali najechani wózkiem widłowym lub spadły na nich palety.

W przypadku, jeżeli osoba poszkodowana jest w wieku poniżej 16 lub powyżej 70 lat, a również jeżeli ma przyznany stopień inwalidztwa w 80 %, to nawet wtedy, gdy ponosi odpowiedzialność za wypadek, to ma prawo do odszkodowania i ubezpieczyciel nie może w żaden sposób tego kwestionować. W jednej z prowadzonych spraw przez kancelarię osoba cierpiąca na chorobę psychiczną wjechała rowerem na autostradę w nocy i jej rodzina uzyskała zadośćuczynienie.

W innych przypadkach ubezpieczyciel kierowcy, który spowodował wypadek, może się uwolnić od odpowiedzialności tylko wtedy, jeśli wykaże, że wypadek nastąpił z powodu ciężkiej winy pieszego, co w praktyce jest trudne do udowodnienia (np. pieszy, który wbiegł przez nieuwagę pod samochód i uległ wypadkowi, ma prawo do odszkodowania).

Aby wystąpić o odszkodowanie, osoba pokrzywdzona (pieszy, rowerzysta, pasażer samochodu) nie musi czekać na wynik postępowania karnego.

Wystarczy odpowiednie zaświadczenie z policji lub z prokuratury, że taki wypadek miał miejsce i dana osoba została w nim poszkodowana.

W praktyce oznacza to, że w niezwykle szybkim czasie po wypadku można wystąpić o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która ubezpiecza pojazd, który spowodował wypadek.

W pierwszym okresie takie powództwo może się ograniczyć jedynie do zasądzenia zaliczki oraz do wyznaczania eksperta, aby dokonał ustaleń koniecznych do odszkodowania.

Jakie są pozycje odszkodowania?

 1. Cierpienie i ból
 2. Czasowy uszczerbek na zdrowiu
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu
 4. Szkoda estetyczna
 5. Szkoda seksualna
 6. Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej
 7. Utracone zarobki za okres do tzw. Stabilizacji
 8. Utracone przyszłe zarobki

W przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności zarobkowej, renta wypłacana jest w postaci kapitału.

 1. Utrudnienie wykonywania zawodu

Chodzi o to, że pracownik wraca na to samo stanowisko z taką samą pensją, ale uszczerbek powoduje, że wykonywanie tej samej pracy jest trudniejsze i dolegliwe, np. kierowca samochodu ciężarowego, który doznał złamania miednicy i nogi, wrócił do tego samego zawodu, ale wchodzenie i schodzenie z samochodu jest dla niego uciążliwe, dlatego może otrzymać ryczałtowe odszkodowanie.

 1. Koszty dostowania samochodu i mieszkania
 2. Koszt protez i aparatury, włącznie z ich odnowieniem, w zależności od tego, jak jest przewidziane w ekspertyzie
 3. Pomoc osób trzecich w okresie przed stabilizacją i później

Biegły ustala w takim wypadku, jaką liczbę godzin ofiara wypadku potrzebuje ze strony osób trzecich, aby normalnie funkcjonować (robienie zakupów, dowożenie do lekarza, sprzątanie, pomoc przy codziennych czynnościach, chodzenie do urzędów). Na taką pomoc nie jest konieczne przedstawienie jakichkolwiek rachunków czy zatrudnienie danych osób.

Świadczenie dla osób trzecich jest wypłacane w postaci jednorazowej skapitalizowanej renty, a tylko w przypadku bardzo ciężkich uszkodzeń, część jest wypłacana w postaci miesięcznej renty.

 1. Odszkodowanie za utracony rok szkolny lub rok akademicki

W przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej, najbliższej rodzinie przysługuje zadośćuczynienie, jak również skapitalizowana renta dla żony lub partnerki, jak również dla dzieci do zakończenia 25. roku życia. W takim wypadku rodzeństwu zmarłego i jego rodzicom przysługuje również zadość uczynienie.

Jest możliwość również otrzymania dodatkowego odszkodowania za cierpienie dla osoby bliskiej, która towarzyszyła ofierze wypadku, a wypadek był szczególnie ciężki. Czytaj więcej….

Sprawca nieustalony lub nieubezpieczony

W przypadku jeżeli sprawca wypadku nie został ustalony lub był nie ubezpieczony, rolę ubezpieczyciela spełnia odpowiedni fundusz gwarancyjny.

Postępowanie przeciwko funduszowi odbywa się na takich samych zasadach, jak przeciwko normalnemu ubezpieczycielowi pojazdu.

We Francji nie ma opłat sądowych od wniesionego powództwa. Koszty ekspertyz, tłumaczeń, doradztwa lekarzy są zwracane przez ubezpieczenie lub zasądzane przez sądy . Są tylko koszty doręczenia powództwa przez komornika, które są niewielkie, ewentualnie koszty ekspertyzy i tłumaczeń.