Jaki jest termin przedawnienia wypadków przy pracy we Francji

We francuskim miesięczniku ”Droit social 2021”, strona 335 w którym umieszczane są artykuły największych specjalistów prawa pracy ukazał się artykuł Pani Fabienne Muller, wykładowcy z Uniwersytetu ze Strasburga.

Artykuł ten  na przykładzie  procesu, który kancelaria prowadziła dla kilkudziesięciu polskich pracowników zatrudnionych przy budowę elektrowni atomowej we Flamanville i oddelegowanych przez firmę, której siedziba mieściła się na Cyprze pokazuje poszczególne etapy postepowania przed sadami pracy, sadami karnymi, sadami apelacyjnymi, sadem kasacyjnym jak i Trybunałem sprawiedliwości w Luksemburgu.

Artykuł zarazem stanowi przegląd aktualnego orzecznictwa sadu kasacyjnego i Trybunału sprawiedliwości.

Brak zgłoszeń o zatrudnieniu i nie płacenie składek ubezpieczeniowych 

Zdarza się, że pracodawca mimo że podpisuje umowę o pracę , dostarcza biuletyny płacowe i nawet wypłaca wynagrodzenie na konto, nie zgłasza zatrudnienia do URSSAF.

W związku z powyższym nie są płacone jakiekolwiek składki, co czyni niezwykle trudnym dochodzenie odszkodowania w przypadku wypadku. Jest wskazane, aby pracownik, mając nawet kontrakt, sprawdził w URSSAF, czy został zgłoszony. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zgłoszenie pracownika przed rozpoczęciem pracy i dostarczenie mu kopii zgłoszenia.

Po rozpoczęciu pracy pracownik powinien wystąpić o Carte Vitale tylko bowiem posiadanie numéro sécurité sociale pozwoli na sprawdzenie, czy pracodawca płaci składki, niezależnie od tego, że posiadanie karty pozwala na bezpłatne leczenie.

O wydanie tej karty nie występuje pracodawca, a powinien to zrobić pracownik, gdyż leży to w jego interesie.Praca bez zgłoszenia do URSSAF traktowana jest jako praca na czarno i z tego tytułu pracownik może dochodzić przed sądem pracy odszkodowania.

Terminy przedawnień roszczeń we Francji

 1. Zaplata zaległej pensji – 3 lata
 2. Bezpodstawne zwolnienie – 1 rok
 3. Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych – 1 rok
 4. Spor odnoszący się do rozwiązania na podstawie porozumienia stron (rupture conventionnelle) – 1 rok
 5. Przekwalifikowanie umowy z umowy na czas określony na czas nieokreślony – 2 lata
 6. Kwestionowanie końcowego rozliczenia w przypadku zwolnienia – 6 miesięcy
 7. Powództwo o wydanie dokumentów (zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach – attestation pôle emploi) – 1 rok od daty zwolnienia
 8. Zgłoszenie wypadku przy pracy – 2 lata od daty wypadku
 9. Powództwo o uznanie wypadku z winy pracodawcy – 2 lata od daty zakończenia zwolnienia chorobowego albo daty stabilizacji jeżeli jest wcześniejsza. W przypadku śmierci pracownika – 2 lata od daty śmierci dla osób uprawnionych do renty.
 10. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – 2 miesiące od daty zdarzenia.
 11. Nałożenie kary dyscyplinarnej – 1 miesiąc od daty spotkania z pracodawca (entretien préalable).
 12. Dyskryminacja – 5 lat : rozpoczęcie biegu przedawnienia od dnia ujawnienia.
 13. Molestowanie i molestowanie seksualne – 5 lat: rozpoczęcie biegu przedawnienia od dnia, w którym miał miejsce ostatni przejaw molestowania